سازمان دانش آموزی شهر تهران

سازمان دانش آموزی شهر تهران


آدرس: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست جنوبی، ساختمان شماره 4 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

        تلفن: 66960864-66960863

دورنگار: 66960861