27 آذر، 1398

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی تاکید کرد می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را به سازمان دانش‌آموزی واگذار کنیم حتی می‌توانیم از فضای تربیتی کانون‌ها در انجام فعالیت‌ها استفاده کنیم.

علی رمضانی: از کانون‌های فرهنگی تربیتی به‌عنوان یک ظرفیت تربیتی استفاده کنیم

علی رمضانی در دومین روز از نشست هم‌نشینی مدیران سازمان دانش‌آموزی کشور گفت: سازمان خوشبختانه کارهای خوبی را شروع کرده و در حال پیش بردن فعالیت‌هاست.

او ادامه داد: در بحث فعالیت‌های اجتماعی و اردویی باید با شما مدیران ارتباط داشته باشیم.

رمضانی افزود: باید نسبت به ماموریت‌ها انجام وظیفه کنیم. اگر سازمان دانش‌آموزی اردوگاه و کانون نداشته باشد فعالیت‌ها انجام نمی‌شود.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی گفت: کانون‌های فرهنگی تربیتی فضاهایی است که باید از آنان به‌عنوان ظرفیت‌های تربیتی استفاده کنیم.

رمضانی گفت: در فعالیت‌های تربیت اجتماعی می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را به یکدیگر واگذار کنیم‌. می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را به سازمان واگذار کنیم تا این سازمان آنان را برگزار کند.