27 آذر، 1398

مشاور سازمان دانش‌آموزی این سازمان را کلینیک رفع آسیب‌های اجتماعی و توانمند کردن دانش‌آموزان با فعالیت‌های مشارکتی و گروهی دانست.

یزدان پناه: باید از قدرت لایزال دانش آموزی در پیشبرد اهداف تربیتی بهره جست

علی‌نقی یزدان‌پناه مشاور سازمان دانش‌آموزی در نشست هم‌اندیشی مدیران این سازمان با بیان چهار سوال پیرامون سازمان دانش آموزی چنین گفت:  

حيات سازمان دانش آموزی به چه چيزى بستگى دارد؟

شهرت سازمان دانش آموزی به چه چیزی است ؟

در فضاى بيرون از سازمان چه تعريفى از سازمان وجود دارد؟

و اکنون سازمان در چه وضعیتی قرار دارد؟

یزدان پناه افزود: در پاسخ به سوال اول باید بگویم، حيات سازمان به تحقق امر تربيتى است و اگر در اين جهت حركت كنيم سازمان پوياست.

وی در پاسخ به سوال دوم گفت: مشهوریت سازمان به اثر بخشى فعاليت هاى سازمان است و كار ما به طور اخص، علوم نيست ما در فضاى علمى هم به دنبال اهداف تربيتى هستيم که باید به اثربخشی فعالیت‌های سازمان منتهی شود.

یزدان‌پناه همچنین در توضیح اینکه جایگاه سازمان در فضای بیرون از سازمان چگونه است  افزود: باید سازمان را کلینیک رفع آسیب‌های اجتماعی و توانمند کردن دانش‌آموزان دانست و در اصل این فعالیت‌های مشارکتی و گروهی است که ماهیت این امر را محقق می کند.

مشاور سازمان دانش آموزی با ارزشمند شمردن نیروی انسانی دانش آموزان ادامه داد: باید از قدرت لایزال دانش‌آموزی بهره جست و اگر به دنبال پيشبرد اهداف هستيم بايد كار تشكيلاتى كه مهم ترين قسمت است جدى گرفته شود.