26 آذر، 1398

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی خبر داد این سازمان اکنون در ۵۰ هزار مدرسه (بیش از ۷۰ درصد مدارس شهری و ۳۰ درصد مدارس روستایی) نقش‌آفرینی می‌کند.

نقش‌آفرینی سازمان دانش‌آموزی در 50 هزار مدرسه کشور

اردشیر دهقانی در دیدار وزیر آموزش و پرورش با مدیران سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور که که هم‌اکنون در حال برگزاری است درباره نقش و اهمیت سازمان دانش‌آموزی گفت: دو رکن اساسی و دو عنصر مهم در ارکان سازمان دانش‌آموزی است؛ مربی به‌ عنوان ستون فقرات و دانش‌آموز به‌ عنوان شریان.

او ادامه داد: ضریب نفوذ جذب دانش‌آموزان در این سازمان از ۲۱۴ هزار نفر اکنون به یک میلیون و ۹۸۰ دانش‌آموز رسیده است. سازمان دانش‌آموزی از ۸ هزار مدرسه در گذشته اکنون در ۵۰ هزار مدرسه و در بیش از ۷۰ درصد مدارس شهری و ۳۰ درصد مدارس روستایی نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان افزود: ۶۱ هزار مربی هدف‌گذاری اولیه ما برای آموزش بود که بیش از ۲۰ هزار نفر به جمعیت مربیان افزوده شد و اکنون ۸۰ هزار و ۶۴۸ نفر مربی با سازمان همکاری می‌کنند.

دهقانی گفت: نقش سازمان دانش‌آموزی یک نقش چشم‌گیر در تعلیم و تربیت دارد که در مدارس تمام تشکیلاتی یک مربی نقش راهبر و یاور مربی نقش رهبر جریان فرهنگی اجتماعی را دارند. امروز در بیش از ۵۰ هزار مدرسه ۵۰ هزار خبرنگار داریم که از طریق سامانه‌ای فعالیت‌های آنان را رصد می‌کنیم.