20 آبان، 1398

مانور سراسری زلزله و ایمنی، چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 در کلیه مدارس کشور برگزارمی شود.

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران بیست ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن جامعه تاب آور" به منظور ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله با مشارکت سازمان دانش آموزی، سازمان مدیریت بحران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هلال احمر ، سازمان نوسازی مدارس و سازمان صداو سیما روز چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 در کلیه مدارس کشور برگزارمی شود.

 این مانور با مشارکت مردمی و رویکرد جامعه محور در 32 مرکز استان ( هر مرکز استان حداقل 22 مدرسه ایمن همراه با محدوده مجاور آنها ) و در کلیه شهرستان ها ( هر شهرستان حداقل 12 مدرسه ایمن و محدوده مجاور آنها)  و در سایر مدارس کشور  با مشارکت دانش آموزان و مربیان مدارس برگزار خواهد شد.

به منظور تمرکز زدایی و گسترش و تبیین اهمیت موضوع از سال گذشته برنامه نمادین کشوری مانور در مراکز استان های کشور برگزار می شود. بر این اساس برنامه نمادین ملی کشوری مانور زلزله سال 98 در مدرسه پژمان شهر شیراز با حضور مقامات کشوری انجام خواهد شد.

شایان ذکر  است این مانور بر اساس تفاهم نامه ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله که بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت کشور، همچنین سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر همه ساله اجرا شده و دبیرخانه اجرایی آن در حوزه فعالیت های مرتبط با مدارس وزارت آموزش و پرورش  به سازمان دانش آموزی واگذار گردیده است.