13 آبان، 1398

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 13 آبان را یک روز ملی و نماد پایداری و مقاومت ایرانیان در مقابل استکبار جهانی دانست.

13 آبان نماد پایداری و مقاومت ایرانیان در مقابل استکبار جهانی است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 13 آبان را یک روز ملی و نماد پایداری و مقاومت ایرانیان در مقابل استکبار جهانی دانست.

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان به پانا گفت: روز 13 آبان یک روز ملی است که فقط به دانش‌آموزان تعلق ندارد بلکه این روز متعلق به همه مردم ایران است و استکبارستیزی وظیفه آحاد ملت ایران است تا کشور از توطئه در امان باشد.

کاظمی روز 13 آبان را روز ملی استکبارستیزی دانست که حوادث سرنوشت‌سازی را در دل خود جای ‌داده است. او ادامه داد: این روز نماد پایداری و مقاومت ایرانیان در مقابل استکبار جهانی است. از سوی دیگر این روز را نماد مقاومت، استکبارستیزی و تسلیم‌ناپذیری ملت ایران در مقابل آمریکا می‌دانیم.