اردشیر دهقانی:

01 آبان، 1398

جامعه آموزش و پرورش امروزی به دنبال تربیت انسان تمام ساحتی است و سند تحول بنیادین نیز به به طور مستقیم به این موضوع اشاره دارد.

روح سند تحول بنیادین توجه به فعالیت های پرورشی است

اردشیر دهقانی در آیین تجلیل از برترین های اردوی ملی سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت فعالیت های پرورشی در نظام تعلیم و تربیت گفت: جامعه آموزش و پرورش امروزی به دنبال تربیت انسان تمام ساحتی است و سند تحول بنیادین نیز به به طور مستقیم به این موضوع اشاره دارد.

وی در این خصوص ادامه داد: سازمان دانش آموزی نیز چندین سال پیش با توجه به یک نیاز بنا شد و در واقع نقش توانبخشی به فعالیت های دانش آموزی و مهارت های اجتماعی را بر عهده داشته و بهترین مکان برای ایجاد فضای گفت و گو و هم اندیشی مورد نیاز دانش آموزان نسل امروزی به حساب می آید.

دهقانی به اهداف سازمان دانش آموزی نیز اشاره کرد و گفت: "تربیت" کلید واژه اهداف و اولویت های سازمان دانش آموزی است که پایبندی به مبانی دینی، مشارکت جویی و قانونمندی و همچنین آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی ثمره فعالیت های یک دانش آموز در تشکل های سازمان دانش آموزی خواهد بود.

وی در رابطه با فعالیت های سازمان دانش آموزی استان آذر بایجان غربی نیز گفت: استان آذربایجان غربی با درخشش در اردوی ملی امسال نشان داد که محدودیت ها و محرومیت ها مانعی برای موفقیت ها نیست و کسب رتبه سوم مجموع اردوی ملی گواهی محکم بر این ادعا است.

معاون تشکیلات سازمان دانش‌آموزی کشور ادامه داد: امروز سازمان دانش آموزی استان اذربایجان غربی فعالیت واحد را جایگزین فعالیت های جزیره ای کرده و شعار همفکری، همدلی و همکاری را محقق ساخته است که ثمره این مهم نتیجه عالی در بخش های مختلف فعالیت های سازمان دانش آموزی می باشد

اعضای تشکل پیشتازان دختر و پسر سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی امسال در اردوی ملی رتبه سوم مجموع اردوی ملی را کسب کرده اند.