30 مهر، 1398

گزارش بازديد تيم ارزيابى سازمان دانش آموزى مركز از استان مركزى

بازديد تيم ارزيابى سازمان دانش آموزى مركز از استان مركزى

‎جلسه کارشناسان مناطق ۱۵ گانه استان مرکزی با حضور سيد هادى دلبرى، معاون هماهنگى، اقتصادى و نظارت بر امور استان ها و کارشناسان و مسئولین سازمان دانش آموزى مركز، در محل کانون امام خمینی اراک برگزار شد. در اين جلسه 
‎بادرستانی مدیر سازمان دانش آموزى استان مركزى ضمن توضيحاتى در خصوص فعالیتهای سازمان آمار 
‎جذب را که ۱۶۰ درصد رشد داشتند اعلام نمودند
‎پس از جلسه نيز از دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا، دبستان قرآنی حاج مینایی و
‎دبیرستان دخترانه گوهر شاد  بازديد به عمل آمد.