21 مهر، 1398

قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی معتقد است موفقیت دریک کار تشکیلاتی کوتاه مدت نیست و کارتشکیلاتی باید پایه گذاری قوی داشته باشد.

قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی: موفقیت در یک کار تشکیلاتی کوتاه مدت نیست

قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی معتقد است موفقیت دریک کار تشکیلاتی کوتاه مدت نیست و کارتشکیلاتی باید پایه گذاری قوی داشته باشد.

اردشیر دهقانی در جمع بندی کارگروه دو روزه آسیب شناسی و بازمهندسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی ضمن بیان گزارشی از فعالیت‌های این دو روز گفت: امیدوارم تا پایان افق ۱۴۰۴ بتوانیم ۲.۵ میلیون دانش‌آموز را وارد فعالیت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزی کنیم.

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی گفت: امسال به حضور یک میلیون و ۹۰۰ نفر در فعالیت های تشکیلاتی خواهیم رسید و تمرکز را از حوزه کمی به کیفی آوردیم. همچنین به گروه های ویژه تشکیلاتی و گروه های هدف که یاورمربیان، سرتیم ها و معاونان هستند، توجه داریم.

محمد روشنی قائم مقام رئیس سازمان نیز در این جمع بندی با اظهار امیدواری که نتیجه این جلسه در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان مثمرثمر باشد گفت: مسیر تحول گرایی در یک سازمان و سیستم با چند چالش بزرگ روبرو خواهد بود که باید بتوانیم با یاری و هماهنگی بر مشکلات فائق آییم.

او به عافیت طلبی سازمان ها به عنوان یک آفت و مشکل اشاره کرد و گفت: برای تغییر سازمان ها در برابر نواوری، خلاقیت و برنامه های نو مقاومت وجود دارد لذا مشکل اصلی ما عافیت طلبی در ستاد و صف است. مقاومت نیز مشکلی دیگر است به عنوان مثال استفاده از فضای مجازی و علم و فناوری در سازمان ها با مقاومت روبرو می شود.

روشنی ادامه داد: ساده انگاری نیز از دیگر آفت هایی است که پیش روی انسان ها خواهد بود. موانع نیز برای اجرای برنامه ها و فعالیت ها جلوی ما است و باعث می شود ما به هدف خود نرسیم لذا موانع نباید انسان ها را دلسرد کند.

قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی گفت: ناتوانی نیز از دیگر مشکلاتی است که در اجرای برنامه ها جلوی راه به وجود می آید. ناتوانی در اجرای برنامه ها انسان ها را ضعیف می کند.

او ادامه داد: موفقیت در یک کار تشکیلاتی کوتاه مدت نیست کار تشکیلاتی باید پایه گذاری قوی داشته باشد. موفقیت زودهنگام باعث ناتوانی ما از انجام کار خواهد شد.