20 مهر، 1398

صحبت های رئیس سازمان دانش آموزی در نخستین جلسه آسیب‌شناسی و بازمهندسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی

ایجاد تغییرات محتوایی در فعالیت های سازمان دانش آموزی

در نخستین جلسه آسیب‌شناسی و بازمهندسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی، علیرضا کاظمی رئیس سازمان دانش آموزی با بیان اینکه مساله بازنگری در ماموریت ها، آئیین نامه ها و فعالیت ها پیش تر مطرح شده است افزود: سازمان دانش آموزی بعد از 20 سال فعالیت، به یک بازنگری کلی و جدی نیازمند است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: فضای تعاملات، گفت و گو ها ، نیازها و ذائقه‌های دانش‌آموزان تغییر کرده است و لذا می بایست محتوای برنامه‌های سازمان دانش آموزی نیز به لحاظ فرمی و محتوایی تغییر کند.

وی خطاب به حضار ادامه داد: این تغییرات مستلزم هم فکری ها و هم اندیشی های لازم است و این جلسات نیز به همین منظور شکل گرفته و ما شما مدیران را در واقع کارگروه اندیشه ورز سازمان می دانیم. و حتی اگر فرصت های چندین ماهه برای پژوهش وجود نداشته باشد نباید فرصت استفاده از خرد جمعی را از دست بدهیم.

کاظمی افزود: رویکرد مدرسه‌محوری، دانش‌آموز‌محوری، مهارت‌محوری، نقش‌پذیری و استفاده از فضای مجازی به‌عنوان رویکردهای جدید باید در دستور کار باشد تا سازمان دانش‌آموزی نقش تربیتی خود را پررنگ کرده و به کف مدرسه برود.

کاظمی گفت:در حوزه نظام نشان و درجات باید تغییراتی حاصل شود و این نظام نامه مورد بازبینی قرار گیرد  تا هویت‌بخش سازمان و نماد اصلی فعالیت سازمان باشد.

او افزود: هر بخش را آسیب‌شناسی و تقسیم‌بندی و سپس محتوا را بازنگری کنیم تا خروجی این جلسه پیشنهاداتی برای شورای برنامه‌ریزی سازمان باشد.

در ادامه این نشست نیز مدیران استانی سازمان دانش آموزی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.