18 مرداد، 1398

مراسم شام وحدت نهمين دوره اردوی ملی پیشتازان دختر، در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

برگزاری مراسم شام وحدت در اردوی ملی دانش آموزی

مراسم شام وحدت نهمين دوره اردوی ملی پیشتازان دختر با حضور علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگى ، فاطمه مهاجرانى رئيس مركز استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان ، فرحناز مينايي پور مدير كل امور زنان و خانواده، محمد روشنى قائم مقام سازمان دانش آموزى در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

اين مراسم با هدف ايجاد وحدت و دوستى ميان اقوام و حفظ آداب و رسوم و آئيين هاى بومى محلى وهمچنين معرفى فرهنگ و غذاهاى قوميت هاى مختلف ايران به دانش آموزان پيشتاز برگزار شد. شام وحدت،جشنواره اى از غذاهاى ايرانى مربوط به شهرهاى مختلف ايران است كه توسط دانش آموزان و مربيان پيشتاز آماده شده است.