کارگاه های آموزشی نهمین دوره اردوی ملی سازمان دانش آموزی

18 مرداد، 1398

در دوره های آموزشی چادرزنی، پیشتازان انواع آموزش های مربوط به برپایی چادر را می آموزند .

آموزش چادر زنی

در دورههایآموزشی چادرزنی، پیشتازان انواع آموزش های مربوط به برپایی چادر را میآموزند. چادرهایامدادی ، چادرهای مسافرتی و چادرهای جنگلیکه هرکدام ساختار خاص و کاربرد ویژه خود را دارند. در این کارگاه ها دانش آموزان اطلاعاتی نظیر: اطلاعات جغرافیایی، جهت تشخیص و انتخاب فضای مناسب برپایی چادر را فرا می گیرند. علاوه بر آن هر چادر بنا بر کاربرد خاص خود می بایست شرایط ثابتی داشته باشد به طور مثال چادرهای جنگلی سنگین تر از چادرهای امدادی و مسافرتی است و یا چادرهای امدادی و هلال احمر باید سقف بلندتری داشته باشند. تمام این آموزش ها به صورت عملی در این دوره انجام می شود.

همچنین، در نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز، که از 16 تا 19 مرداد ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری استن دانش آموزان علاوه بر فراگیری چادرزنی، در این رشته با هم به رقابت می پردازند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.