فعالیت های فرهنگی نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز

17 مرداد، 1398

نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی افتتاح شد

برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی

به گزارش روابط عمومی و اموربینالملل سازمان دانش آموزی، نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی افتتاح شد این نمایشگاه که در حاشیه نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزی برگزار شده است تا پایان اردو در اردوگاه شهید باهنر تهران بر پا است . هدف اصلی این نمایشگاه آشنایی با فعالیت ها و دستاوردهای هر استان و معرفی آن به سایر استان ها می باشد. هر یک از استان ها در این غرفه ها ضمن پذیرایی از مدعوین ،آثار و دست سازه های دانش آموزان و همچنین صنایع دستی و سوغات استان خود را عرضه می کنند . و اینچنین فرهنگ بومی و محلی هر استان مورد بازدید قرار خواهد گرفت و در پایان نمایشگاه ضمن ارزیابی غرفه ها، استان های برتر معرفی می شوند .