اردشیر دهقانی :

22 تیر، 1398

اردشیر دهقانی :در حوزه محتواى آموزشى بخشى از نیاز دانش آموزان برآورده نمى شود، لذا تصمیم گرفتیم در این زمینه بازآفرینی و باز اصلاح انجام دهیم.

هدف اصلی ما در این نشست بازمهندسی ساختاری و محتوایی فعالیت های دانش آموزی است

در اولین نشست از جلسات دو روزه هيات رييسه مجامع اعضاء و مربيان كشور که در سازمان دانش آموزی مرکز برگزار شد ؛ اردشير دهقانى ، معاون فعاليت هاى دانش آموزى سازمان دانش آموزى گفت : در حوزه محتواى آموزشى بخشى از نياز دانش آموزان برآورده نمى شود، لذا تصميم گرفتيم در اين زمينه بازآفرينى و بازاصلاح انجام دهيم .

دهقانی با بیان اینکه بیشترین مخاطب سازمان دوره ابتدایی با ۵۸ درصد است و مابقی مخاطبان در دوره متوسطه و ۸ درصد هم در متوسطه دوم است گفت : هدف اين نشست ها بازمهندسى فعاليت هاى دانش آموزى هم در ساختار و هم در محتوا است.

وى ادامه داد : یکی از اهداف ما بررسى راهكارهاى فعال سازى كميسيون ها در مجامع است .

دهقانی افزود : خروجی و نتیجه تلاش این نشست که بیش از ۳۸۰ هزار نفر درآن مستقیم با مجامع در ارتباط هستند منجر به تنظیم یک سند می‌شود. باید تمام سعی خود را به کار گیریم تا به واسطه این سند  نواقص موجود برطرف شود .

معاون فعالیت های دانش آموزی  با تاکید بر جایگا ه ساحت های آموزشی گفت : نباید تمایز یک دانش آموز پیشتاز با سایر دانش آموزان تنها در مهارت های فنی باشد ، بلکه باید مهارت های اجتماعی در اولویت قرار گیرد به گونه ای که نمود آن را در زندگی دانش آموزان ببینیم .

دهقانی ادامه داد : ما نمی توانیم مبانی کلی را تغییر دهیم اما می بایست بازنگری را به گونه ای انجام دهیم که با شرایط کنونی جامه و فضای آموزشی هم خوانی و هماهنگی داشته باشد .