29 خرداد، 1398

در نشست دوم جلسات توجیهی سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی که عصر امروز برگزار شد سامانه لباس فرم مدارس رونمایی شد.

رونمایی از سامانه لباس فرم مدارس

در نشست دوم جلسات توجیهی سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی که عصر امروز برگزار شد سامانه لباس فرم مدارس رونمایی شد.

در این جلسه سیدهادی دلبری معاون هماهنگی ، اقتصادی و نظارت بر امور استان ها هدف اصلی ایجاد این سامانه ها را سهولت در انجام ماموریت های نظارتی واگذار شده از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش به سازمان دانش آموزی دانست .

وی افزود سازمان دانش آموزی یک نهاد غیر دولتی است که تامین اعتبار آن به سه شیوه صورت می گیرد :

کمک های دولتی ، حق عضویت و کمک های مردمی و درآمدهای حاصل از فعالیت های دانش آموزی ؛ که مهم ترین این شیوه ها است . اما در سازمان دانش آموزی فعالیت اقتصادی هدف نیست و درواقع فعالیت اقتصادی ابزاری است جهت نیل به اهداف تربیتی سازمان .

دلبری با ارزشمند شمردن نقش مدیران سازمان دانش آموزی در استان ها افزود مدیران ما در استان ها زحمات زیادی را متحمل شده اند که ما را در رسیدن به اهداف سازمان یاری می کند و این بستر نظارتی ایجاد شده نیز فرصت مناسبی است که این فعالیت ها از طریق ایشان در سطوح منطقه و ناحیه هم افزایش یابد.

وی در رابطه با سامانه لباس فرم مدارس نیز گفت : طبق بررسی های ما در کمیسیون معاملات و شورای برنامه ریزی به شرکت های مرتبط فراخوان دادیم و در زمینه لباس فرم مدارس 6 شرکت را دعوت کردیم که با توجه به سابقه کار و زمینه فعالیت های آن ها تصمیمات لازم صورت گرفت و امروز سامانه لباس فرم آماده استفاده است.  

معاونت هماهنگی و اقتصادی سازمان دانش آموزی فعالیت های سامانه ای را مبتنی برشیوه نامه این طرح که توسط کارگروه ستادی سازمان دانش آموزی تدوین شده دانست و افزود تمام مدیران استانی موظف اند بر مبنای همین دستورالعمل واحد فعالیت کنند .

وی همچنین در پایان ضمن امیدواری از اینکه جلسات دوروزه توجیهی سازمان خروجی خوبی داشته باشد افزود که امیدواریم در سال آینده این چهار سامانه تجمیع شوند و جهت سهولت کار، سامانه جامع سازمان دانش آموزی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.