09 دی، 1398

آموزش پیشتازان (فایل شماره یک) مختص مربیان جدید الورود و (فایل شماره دو) مختص آموزش تکمیلی مربیان است.

آموزش پیشتازان

این فایل شامل آموزش تئوری برای مربیان جدید الورود است که به راحتی می توانند فعالیت های سازمان دانش آموزی را در مدرسه با استفاده از این محتوی راهبری نمایند.

برای دریافت این فایل ها روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pana.ir/news/990567