نشست صمیمی نمایندگان مجلس دانش آموزی با آقای حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش-تیر98

06 مرداد، 1398

سرپرست وزارت آموزش و پرورش دردیدار با نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی تاکید کردکه شعار ما این است هر دانش آموز دست کم یک نقش و تشکل باشد تا به سمت کنش آموزی و مشارکت آموزی برویم. تبدیل مقاومت دانش آموزان به مشارکت آنان در تعلیم و تربیت مهم است

دانش آموز محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری باید شعار همه در آموزش و پرورش باشد

حسینی گفت: تغییر در نظام تعلیم و تربیت، کند و بطئی است نظام تعلیم و تربیت یک نظام پروسه ای و فرایندی است نه پروزه ای و مقطعی. دست اندرکاران هم باید تحول ایجاد کنند لذا سند تحول بنیادین نیز برای این موضوع تدوین شده است.

او نظام تعلیم و تربیت را متمرکز بر دانش آموزی دانست که بر کنش آموزی کمتر متمرکز است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افرود: سند تحول بنیادین این موضوع را جهت گیری کرده است و جدی ترین نگاه ما برای حرکت ارتقای کیفیت در تعلیم و تربیت از سمت دانش آموزی به سمت کنش آموزی و به سمت چندساحتی است.

او گفت: شعار ما این است هر دانش آموز دست کم یک نقش و تشکل باشد تا به سمت کنش آموزی و مشارکت آموزی برویم. تبدیل مقاومت دانش آموزان به مشارکت آنان در تعلیم و تربیت مهم است.