جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری

به منظور تحقق و اجرای دستورات دین مبین اسلام، آرمانهای متعالی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در امر ترویج فرهنگ انفاق و نوعدوستی به عنوان یکی از منش های تشکل پیشتازان و ضرورت مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه (ازجمله خدمت به محرومان و حرکتهای خیرخواهانه مردمی و انقلابی مندرج در بند 8 هدفهای عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) با هدف کمک به دانشآموزان نیازمند در تأمین مایحتاج تحصیلی و هم چنین رفع فقر ، محرومیت و نهادینه سازی آن در بین دانش آموزان ، برنامه «جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها » با مشارکت سازمان دانشآموزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح مدارس کشور که بهرهمند از گروه های پیشتاز سازمان دانشآموزی میباشند  به صورت هماهنگ با رعایت ضوابط ذیل برگزار میشود.