سیل مهربانی

به دنبال بروز سیل و علیرغم تخریب خانه و کاشانه شماری از هموطنان خوشبختانه موج خروشانی از مهربانی شکل گرفت تا غم و اندوه را از چشم و رخسار آسیب دیدگان بزداید.

سیل کمک های مردمی، سیل ویرانگر را کنار زده و مردم نوع دوست به مثابه «چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار» کمک های خود را روانه استان های متاثر از سیل کردند.

بر این اساس شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی کشور برای مواجهه با نیازهای فوری و عمومی مناطق خسارت دیده از سیل های ویرانگر اخیر طرح «سیل مهربانی همکلاسی ها» را با مشارکت و هم افزایی سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و شوراهای دانش آموزی آغاز کرد.