جشن تولد زمین

مراسم جشن تولد زمین در سه سطح مدرسه ، شهرستان/ منطقه و استان با محوریت تشکل پیشتازان و در قالب تشکل درون مدرسه ای « پیشتازان همیار طبیعت»  و با همکاری سایر تشکل ها به صورت هماهنگ در روز یکشنبه مورخ ۱۹ اسفند ماه  از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می شود.