جشن عاطفه ها

          به منظور تحقق و اجرای دستورات دین مبین اسلام، آرمانهای متعالی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در امر ترویج فرهنگ انفاق و نوعدوستی به عنوان یکی از منش های تشکل پیشتازان و ضرورت مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه (ازجمله خدمت به محرومان و حرکتهای خیرخواهانه مردمی و انقلابی مندرج در بند 8 هدفهای عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) با هدف کمک به دانشآموزان نیازمند در تأمین مایحتاج تحصیلی و هم چنین رفع فقر ، محرومیت و نهادینه سازی آن در بین دانش آموزان ، برنامه «جشن عاطفه ها» با مشارکت سازمان دانشآموزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح مدارس کشور که بهرهمند از گروه های پیشتاز سازمان دانشآموزی میباشند در روز چهارشنبه 11 مهرماه ماه 1397  از ساعت 10 الی 12 به صورت هماهنگ با رعایت ضوابط ذیل برگزار میشود.