09 مهر، 1398

بیست ودومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس دولتی وغیر دولتی همزمان با سراسر کشور روز چهار شنبه اول آبان ماه 98در استان برگزار می گردد.

برگزاری بیست ودومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس استان

برگزاری انتخابات وشوراهای دانش آموزی در مدارس استان