08 مهر، 1398

دستور کار جلسه برنامه ریزی وساماندهی حمل ونقل دانش آموزان استانونظارت برخدمات سرویس های حمل ونقل دانش آموزی

نظارت بر عملکرد پیمانکاران ورانندگان سرویس مدارس در استان

مدیر سازمان دانش آموزی استان کردستان