مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

01 آبان، 1398

دانش آموزان در شورای دانش آموزی، اداره امور کشور را تمرین می کنند.

انتخابات شورای در هنرستان محمودیه برگزار شد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در مراسم انتخابات شورای دانش آموزی در هنرستان محمودیه که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گرید، اعلام نمود که دانش آموزان در شورای دانش آموزی، اداره امور کشور را تمرین می کنند.