04 اسفند، 1399

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه شاد بستری مناسب، ایمن و با سرعت بالا است که به منظور مقابله با آسیب های فضای مجازی و مهارت افزایی دانش آموزان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی طراحی شده است.

شبکه شادبستری برای مقابله با آسیب های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی ،علیرضاکاظمی در برنامه شب های زعفرونی سیمای خراسان جنوبی اظهار کرد: استفاده تخصصی هم در حوزه رسانه و هم در حوزه خانواده از دیگر عملکردهای شبکه شاد در فضای مجازی به شمار می رود.

وی، از ایجاد شبکه شاد به عنوان مهم ترین فرصت کرونا در استفاده از فناوری های نوین در امر آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: مهارت افزایی و توانمند سازی دانش آموزان در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی مهم ترین رویکرد وزارت آموزش و پرورش در کلاس های حضوری و مجازی است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان این مطلب که هدف آموزش و پرورش ایجاد ویترینی جذاب ومتنوع ازفعالیتهای فرهنگی ومتناسب باذائقه دانش آموزان درفضای حقیقی و مجازی است، تصریح کرد: انتقال مفاهیم درکلاس های حضوری به علت برقراری ارتباط سمعی، بصری و عاطفی دانش آموز با معلم، بهتر از فضای مجازی صورت می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش ، از اولیا خواست تا میدان را برای حضور مؤثر دانش آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای بالقوه ی ایشان و نقش آفرینی در مناسبات اجتماعی، دینی، قرآنی، علمی، هنری، فرهنگی و ورزشی فراهم کنند.