به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

22 مهر، 1399

.

جلسه روسای سازمان دانش آموزی و توجیه برنامه های سال جاری و بسته تحولی

محمود رجبی پور سرپرست سازمان دانش آموزی استان کرمان در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به کلام معصوم گفت:هر که در مجلسی بشیند که در آن یاد ما اهل بیت زنده شود ،قلبش در روزی که قلبها میمیرند، نمیمیرد،وسائل الشیعه جلد ۴۴صفحه ۲۷۸

محمود رجبی پور گفت:تلاش کارشناسان و مسئولین سازمان دانش آموزی شهرستانها و مناطق باعث پیشرفت مجموعه و ایجادانگیزه در پیشتازان سازمان دانش آموزی شده است.

وی افزود:از دو بسته تحولی حوزه معاونت پرورشی یک بسته به سازمان دانش آموزی تعلق دارد که در پنج بخش تقسیم شده که این اهمیت موضوع را نشان میدهد.

وی افزود: بر اساس سند تحول بنیادین ماموریت خیلی مهمی به سازمان دانش آموزی داده شده، تربیت تمام ساحتی دانش آموز بزرگترین کاری است که باید انجام دهیم.

رجبی پور گفت:در بسته تحولی سازمان طرح تربیت تمام ساحتی دانش آموز با عنوان هر دانش آموز یک نفش اجتماعی مد نظر است ونبایداز ظرفیت دانش آموزان غافل شویم و استفاده از این ظرفیت باعث پیشرفت مجموعه خواهد شد.

رجبی پور گفت:مقدمه و پایه هر کار کیفی مقدمه و آمار است اگر قرار است آموزش داشته باشیم باید تعداد متقاضی مشخص شود و سعی کنید تمام مدارس را در این امر دخیل کنید و دانش آموزان را ثبت نام کنید.