کادر ستادی سازمان دانش آموزی استان کرمان

کادر ستادی سازمان دانش آموزی استان کرمان

کادر ستادی سازمان دانش آموزی استان

 محمود رجبی پور ،رئیس  سازمان دانش آموزی استان کرمان

تلفن تماس :03433317063

حجه السلام والمسلمین حمیدرضا  کرمی،مسئول خبرگزاری پانا استان کرمان

تلفن تماس :03433336574

 علی تاج الدینی کارشناس امور فعالیت های دانش آموزی و روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

تلفن تماس :03433336529