سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری در یک نگاه:

سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری در یک نگاه:

سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری :

آدرس، شهرکرد- گودال چشمه- بلوار 13آبان -ابتدای خیابان رشد 

نام مدیر: حبیب الله رضایی 

تلفن: 03832286073الی 6074

نمابر:03832286075

email:daneshchb@gmail.com