پانزدهم اسفند ماه روز درختکاری

15 اسفند، 1398

بمناسبت روز درختکاری کاشت نهال های جوان توسط دانش آموزان در خانه های خود.

این بار هم دانش آموزان سراسر استان بوشهر گل کاشتند.

این بار هم دانش آموزان استان بوشهر گل کاشتند.

در پانزدهم اسفند ماه بمناسبت روز درختکاری هر دانش آموز به سهم خود و در خانه خود یک نهال کاشت.  دانش آموزان سراسر استان در حیاط خانه هایشان اقدام به کاشت نهال های خود کردند و پیامی که از اقدام همگانی دانش آموزان دریافت کردیم این است که :

" در هر شرایطی دست از تلاش و فعالیت  برنمی داریم "