29 بهمن، 1399

رییس سازمان دانش آموزی آذربایجان غربی نمایندگان مجامع مربیان و اعضا را تصمیم سازان این مجموعه دانست.

نمایندگان مجامع مربیان و اعضاء تصمیم سازان سازمان دانش آموزی هستند

حسین عباس زاده در نشست فصلی مجامع مربیان و اعضای سازمان دانش آموزی که در سالن جلسات سازمان دانش آموزی برگزار شد ، اظهار کرد: نهاد سازمان دانش آموزی یک مجموعه فرهنگی و تربیتی با گرایش های مختلف در بعدهای اجتماعی است و برای تحقق اهداف و فعالیتهای این مجموعه برنامه ریزی های تخصصی صورت می پذیرد.

وی افزود: بخش های مختلفی در این برنامه ریزی ها نقش دارند که نمایندگان مجامع اعضا و مربیان با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت های سازمان دانش آموزی و چالش های پیش روی آن دارند ، از اصلی ترین بخش ها در تصمیم سازی فعالیت های سازمان دانش آموزی به حساب می آیند.

رییس سازمان دانش آموزی آذربایجان غربی با بیان اینکه مربیان مهارت های زندگی را به دانش آموزان می آموزند، گفت: باید اعضاء مجامع با دانش و آگاهی کافی از برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی در این مجامع حضور پیدا کنند، زیرا مربیان نقش مهمی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح و عملکردهای سازمان دارند.

وی افزود: مجمع اعضاء و مربیان، اتفاقات خوبی را در حوزه فعالیت های سازمان رقم خواهد زد و در جهت اجتماعی شدن دانش آموزان، بسیار تاثیرگزار است. همچنین مجمع اعضاء و مربیان به عنوان جریان فکری و حرکتی سازمان محسوب می شود.

وی گفت: اعمال نظرات، و فراهم نمودن زمینه هایی برای حضور آگاهانه همراه با پویایی دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان سازمان دانش آموزی، انسجام بخشی به فعالیت های تشکیلاتی بر اساس اصل مهم دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری، تحقق بخشیدن به رکن چهارم اساسنامه سازمان دانش آموزی و همچنین نقش حائز اهمیت مربیان در فرآیند تصمیم سازی صحیح فرآیندها و عملکرد سازمانی از جمله مهمترین اهداف فعالیت مجامع اعضا و مربیان سازمان دانش آموزی به حساب می آیند.