سازمان دانش آموزی استان اردبیل

سازمان دانش آموزی استان اردبیل

سازمان دانش آموزی استان اردبیل به منظوراعتلای شخصیت دینی،اخلاقی،عقلانی،عاطفی،علمی واجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آن ها در زمینه های اعتقادی ،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،ورزشی و هنری به عنوان سازمانی عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی استان اردبیل و با مقررات خاص تحت نظارت اداره کل آموزش وپرورش استان فعالیت می کند.